قیمت روز موتورسیکلت ۱۹ خرداد ۱۴۰۰

قیمت جدید انواع موتورسیکلت‌های پرفروش در بازار تهران را در ادامه این متن مشاهده می‌کنید

قطعه نیوز: قیمت جدید انواع موتورسیکلت‌های پرفروش در بازار تهران را در ادامه این متن مشاهده می‌کنید.

این قیمت‌ها برای خردادماه ۱۴۰۰ و مخصوص بازار تهران بوده و به دلیل نوسانات بازار، تقریبی است و صرفا جنبه اطلاع‌رسانی دارد.

قیمت موتور ایران دوچرخ

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت ایران دو چرخ را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
آزما ۱۲۵استریت۹۸۲۵
آزما ۱۵۰استریت۹۸۲۶
آزما ۲۰۰استریت۹۸۲۷
ارشیا ۱۲۵استریت۹۹۲۳
ارشیا ۱۵۰استریت۹۵۲۴
ارشیا ۲۰۰استریت۹۹۲۶
XY-150استریت۹۷
XY-250تریل۹۷
ATV250چهارچرخ۹۸

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور اس وای ام

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت اس وای ام (SYM) را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
گلکسی ۱۳۰کاب۹۸۳۴
لاکی ۱۸۵ VF3iکاب۹۹۵۳
لاکی ۱۸۰کاب۹۹۴۸
گلکسی SR-200اسکوتر۹۸۴۸
گلکسی CL-150اسکوتر۹۹۳۵
گلکسی J200اسکوتر۱۴۰۰۵۳
گلکسی FX-150اسکوتر۹۹۶۲
گلکسی TN-110اسکوتر۹۹۴۰
لاکی ۲۵۰استریت۹۹۸۶
NH-180استریت۹۹۶۴
NA-180استریت۱۴۰۰۶۱

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور باجاج

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت باجاج را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
بوکسر ۱۵۰استریت۹۸۴۰
پالس ۱۸۰استریت اسپرت۹۵
پالس ۲۲۰استریت اسپرت۹۶
پالس NS-150نیکد۹۵۵۶
پالس NS-160نیکد۹۷
پالس ۲۰۰-NSنیکد۹۸۹۱
پالس RS-200اسپرت۹۷۹۹
اونجر ۲۲۰کروزر۱۴۰۰۹۹

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور بنلی

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت بنلی را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
کافه نرو ۱۵۰کاب۹۸۴۰
VZ-125اسکوتر۱۴۰۰۴۴
سیتا ۱۲۵اسکوتر۹۹۳۸
TNT-150نیکد۹۹۴۰
TNT-15نیکد۱۴۰۰۵۵
TNT-25Nنیکد۹۸۶۵
TNT-135مینی بایک۹۹۴۵
TNT-180Sنیکد۱۴۰۰۷۰
TRK-249استریت۹۸۸۹
R-249اسپرت۹۹۱۱۴
S-249نیکد۹۹۱۲۰
لئونچینو ۲۴۹استریت۹۹۸۸

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور پیاجیو

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت ایران دو چرخ را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
مدلی ۱۵۰اسکوتر۹۸۱۱۰
لیبرتی ۱۵۰اسکوتر۹۸۸۳
بورلی ۳۰۰اسکوتر۹۹۲۱۵

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور پیشرو

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت پیشرو را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
پیشرو ۱۲۵استریت۹۹۲۵
تیزتک ۱۵۰استریت۹۹۲۸

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور پیشتاز

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت پیشتاز را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
۲۵۰کافه ریسر۹۸

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور تکتاز

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت ایران دو چرخ را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
TK-125استریت۱۴۰۰۲۸
TK-150استریت۹۸

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور تی وی اس

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت تی وی اس (TVS) را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
HLX-150استریت۹۸۳۸
راکزکاب۱۴۰۰۵۲
ژوپیتر ۱۱۰اسکوتر۹۸۳۶
ویگو ۱۱۰اسکوتر۹۸۴۲
 
آپاچی ۱۵۰استریت اسپرت۹۷۵۰
آپاچی ۱۶۰استریت اسپرت۹۸۵۳
آپاچی ۱۸۰استریت اسپرت۹۵۵۹
آپاچی ۲۰۰استریت اسپرت۹۸۷۳

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور جهان رو

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت جهان رو را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
زبرا ۱۵۰استریت۹۸۲۰
CF-150نیکد۹۹۴۸
CF-250استریت اسپرت۹۹۷۷
JR-225استریت اسپرت۹۷

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور سوزوکی

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت سوزوکی را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
جیکسرنیکد۹۸۶۹
اینازوما ۲۵۰اسپرت۹۸۱۸۵

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور سیکلت دینو

مدلکلاسسالقیمت
کاوان S-150اسکوتر۹۹۴۰
کاوان ۱۲۵اسکوتر۹۹۳۳
لئوپارد ۲۰۰استریت۹۹۴۶
Z2اسپرت۹۹۴۶
ویند ۲۰۰اسکوتر۹۹۴۵

*در جدول فوق قیمت ها برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور رهرو سیکلت

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت رهرو سیکلت را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
۱۲۵استریت۱۴۰۰۲۴
۱۵۰ (طرح باکسر)استریت۱۴۰۰۳۰
۱۵۰ پلاساسکوتر۱۴۰۰۳۷
۱۸۰کاب۹۷

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور روان سیکلت

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت روان سیکلت را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
QM-200تریل۹۸۵۳

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کاوازاکی

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت روان سیکلت را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
فوری ۱۲۵کاب۹۷۷۸
Z-250نیکد۹۸۲۲۵
ورسیس X250نیکد۹۸۳۵۰
نینجا ۲۵۰نیکد۹۷۲۰۰
استرلا ۲۵۰استریت۹۸۲۱۰

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کثیر

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت کثیر را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
رهرو ۱۲۵استریت۱۴۰۰۲۶
رهرو MW-150استریت۹۹۳۲
رهرو ۲۰۰تریل۹۹۵۲

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کبیر

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت کبیر موتور را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
KMA-125کاب۹۷
CDI-125استریت۹۸۲۴
KML-150استریت۹۸۲۶
KLD-180استریت۹۸۳۶
KMC-200استریت۹۸

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کی وی

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت کی وی (Keeway) را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
۱۵۰استریت۹۹۲۸

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کی تی ام

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت کی تی ام (KTM) را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
RC-200ریس۹۸۱۳۸
RC-250ریس۹۸۱۹۰
EXC-250تریل۹۸۴۴۵
دوک ۲۰۰نیکد۹۸۱۲۸
دوک ۲۵۰نیکد۹۷۱۶۰

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کویر

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت کویر موتور را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
CDI 125استریت۹۹۲۷
CDI 200استریت۹۹۲۹
S2کاب۹۸۴۰
۲۳۰ST3استریت۹۹۶۵
۲۴۹استریت۹۹۱۲۵
KV1958اسکوتر برقی۹۹۳۰
T2تریل۹۹۵۱
Megelli 200اسپرت۹۹۶۱

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور لیفان

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت لیفان را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
۱۲۵استریت۹۸۲۳
PK-135کاب۹۸۲۶
KPS 200استریت اسپرت۹۸۵۱

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور مادو موتور

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت مادو موتور را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
۲۳۰اسکوتر-برقی۹۹۲۵

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور نیرومحرکه

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت نیرومحرکه را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
نامی ۱۲۵استریت۱۴۰۰۲۵
نامی ۱۵۰استریت۱۴۰۰۲۷
نامی ۲۰۰استریت۱۴۰۰۲۸
QM-170استریت۱۴۰۰۳۶
QM-200تریل۱۴۰۰۵۵
TS-150اسکوتر۱۴۰۰۳۵
EL-504اسکوتر برقی۹۸۲۵
توسکانااسکوتر۹۸۳۰
RX-249اسپرت۹۸۸۶

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور نیرو موتور شیراز

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت نیرو موتور را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
احسان شکاری ۲۰۰استریت۹۹۳۸
احسان ۱۲۵کاب۹۹۲۶
پرواز CDI-125استریت۹۹۲۵
پرواز CDI-150استریت۹۹۲۷
پرواز CDI-200استریت۹۹۲۹
سحر ۱۳۵کاب۹۹۲۷
پرواز ۲۰۰ تریلتریل۹۸

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور هوندا

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت هوندا را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
GENIOاسکوتر۹۹۵۳
بلید ۱۲۵کاب۹۷۴۸
PCX-150اسکوتر۹۸۱۱۵
کلیک ۱۵۰اسکوتر۹۹۷۰
کلیک ۱۵۰اسکوتر۱۴۰۰۷۹

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور هیوسانگ

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت هیوسانگ را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
آکویلا ۲۵۰کروزر۹۷۱۷۰

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور هیرو

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت هیرو را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
هانک ۱۵۰استریت اسپرت۹۵۴۰
تریلر ۱۵۰استریت اسپرت۹۵

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور همتاز

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت همتاز موتور را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
RS 150اسکوتر۹۹۴۰
XIM 200تریل۹۷۳۹
فلات ۲۵۰تریل۹۷

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور یاماها

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت یاماها را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
گرند فیلانواسکوتر۹۹۷۵
کیوبکساسکوتر۹۹۹۳
R25ریس۹۸۱۷۵
XSR-155استریت۹۸۱۵۰
MT25استریت اسپرت۹۸۱۹۰
آیروکس ۱۵۰اسکوتر۹۷۱۰۵
NMAXاسکوتر۹۹۸۵

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور وسپا

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت وسپا را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
۹۴۶ (رد)*اسکوتر۹۸۳۵۰
اس ایکس ال ۱۵۰اسکوتر۹۸۶۴
جی تی اس ۲۵۰اسکوتر۹۸۲۵۰
جی تی وی ۳۰۰اسکوتر۹۸۲۹۰
اسپرینت ۱۵۰اسکوتر۹۸۱۷۰
پریماورا ۱۵۰اسکوتر۹۸۱۶۵

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
1 نظر
  1. […] است که موتورسیکلت‌های انژکتوری به جای کاربراتوری به بازار آمده‌اند و […]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.