قیمت روز موتورسیکلت 19 خرداد 1400

قیمت جدید انواع موتورسیکلت‌های پرفروش در بازار تهران را در ادامه این متن مشاهده می‌کنید

قطعه نیوز: قیمت جدید انواع موتورسیکلت‌های پرفروش در بازار تهران را در ادامه این متن مشاهده می‌کنید.

این قیمت‌ها برای خردادماه 1400 و مخصوص بازار تهران بوده و به دلیل نوسانات بازار، تقریبی است و صرفا جنبه اطلاع‌رسانی دارد.

قیمت موتور ایران دوچرخ

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت ایران دو چرخ را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
آزما 125استریت9825
آزما 150استریت9826
آزما 200استریت9827
ارشیا 125استریت9923
ارشیا 150استریت9524
ارشیا 200استریت9926
XY-150استریت97
XY-250تریل97
ATV250چهارچرخ98

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور اس وای ام

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت اس وای ام (SYM) را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
گلکسی 130کاب9834
لاکی 185 VF3iکاب9953
لاکی 180کاب9948
گلکسی SR-200اسکوتر9848
گلکسی CL-150اسکوتر9935
گلکسی J200اسکوتر140053
گلکسی FX-150اسکوتر9962
گلکسی TN-110اسکوتر9940
لاکی 250استریت9986
NH-180استریت9964
NA-180استریت140061

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور باجاج

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت باجاج را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
بوکسر 150استریت9840
پالس 180استریت اسپرت95
پالس 220استریت اسپرت96
پالس NS-150نیکد9556
پالس NS-160نیکد97
پالس 200-NSنیکد9891
پالس RS-200اسپرت9799
اونجر 220کروزر140099

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور بنلی

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت بنلی را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
کافه نرو 150کاب9840
VZ-125اسکوتر140044
سیتا 125اسکوتر9938
TNT-150نیکد9940
TNT-15نیکد140055
TNT-25Nنیکد9865
TNT-135مینی بایک9945
TNT-180Sنیکد140070
TRK-249استریت9889
R-249اسپرت99114
S-249نیکد99120
لئونچینو 249استریت9988

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور پیاجیو

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت ایران دو چرخ را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
مدلی 150اسکوتر98110
لیبرتی 150اسکوتر9883
بورلی 300اسکوتر99215

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور پیشرو

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت پیشرو را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
پیشرو 125استریت9925
تیزتک 150استریت9928

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور پیشتاز

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت پیشتاز را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
250کافه ریسر98

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور تکتاز

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت ایران دو چرخ را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
TK-125استریت140028
TK-150استریت98

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور تی وی اس

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت تی وی اس (TVS) را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
HLX-150استریت9838
راکزکاب140052
ژوپیتر 110اسکوتر9836
ویگو 110اسکوتر9842
 
آپاچی 150استریت اسپرت9750
آپاچی 160استریت اسپرت9853
آپاچی 180استریت اسپرت9559
آپاچی 200استریت اسپرت9873

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور جهان رو

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت جهان رو را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
زبرا 150استریت9820
CF-150نیکد9948
CF-250استریت اسپرت9977
JR-225استریت اسپرت97

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور سوزوکی

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت سوزوکی را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
جیکسرنیکد9869
اینازوما 250اسپرت98185

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور سیکلت دینو

مدلکلاسسالقیمت
کاوان S-150اسکوتر9940
کاوان 125اسکوتر9933
لئوپارد 200استریت9946
Z2اسپرت9946
ویند 200اسکوتر9945

*در جدول فوق قیمت ها برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور رهرو سیکلت

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت رهرو سیکلت را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
125استریت140024
150 (طرح باکسر)استریت140030
150 پلاساسکوتر140037
180کاب97

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور روان سیکلت

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت روان سیکلت را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
QM-200تریل9853

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کاوازاکی

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت روان سیکلت را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
فوری 125کاب9778
Z-250نیکد98225
ورسیس X250نیکد98350
نینجا 250نیکد97200
استرلا 250استریت98210

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کثیر

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت کثیر را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
رهرو 125استریت140026
رهرو MW-150استریت9932
رهرو 200تریل9952

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کبیر

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت کبیر موتور را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
KMA-125کاب97
CDI-125استریت9824
KML-150استریت9826
KLD-180استریت9836
KMC-200استریت98

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کی وی

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت کی وی (Keeway) را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
150استریت9928

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کی تی ام

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت کی تی ام (KTM) را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
RC-200ریس98138
RC-250ریس98190
EXC-250تریل98445
دوک 200نیکد98128
دوک 250نیکد97160

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کویر

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت کویر موتور را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
CDI 125استریت9927
CDI 200استریت9929
S2کاب9840
230ST3استریت9965
249استریت99125
KV1958اسکوتر برقی9930
T2تریل9951
Megelli 200اسپرت9961

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور لیفان

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت لیفان را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
125استریت9823
PK-135کاب9826
KPS 200استریت اسپرت9851

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور مادو موتور

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت مادو موتور را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
230اسکوتر-برقی9925

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور نیرومحرکه

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت نیرومحرکه را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
نامی 125استریت140025
نامی 150استریت140027
نامی 200استریت140028
QM-170استریت140036
QM-200تریل140055
TS-150اسکوتر140035
EL-504اسکوتر برقی9825
توسکانااسکوتر9830
RX-249اسپرت9886

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور نیرو موتور شیراز

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت نیرو موتور را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
احسان شکاری 200استریت9938
احسان 125کاب9926
پرواز CDI-125استریت9925
پرواز CDI-150استریت9927
پرواز CDI-200استریت9929
سحر 135کاب9927
پرواز 200 تریلتریل98

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور هوندا

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت هوندا را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
GENIOاسکوتر9953
بلید 125کاب9748
PCX-150اسکوتر98115
کلیک 150اسکوتر9970
کلیک 150اسکوتر140079

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور هیوسانگ

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت هیوسانگ را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
آکویلا 250کروزر97170

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور هیرو

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت هیرو را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
هانک 150استریت اسپرت9540
تریلر 150استریت اسپرت95

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور همتاز

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت همتاز موتور را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
RS 150اسکوتر9940
XIM 200تریل9739
فلات 250تریل97

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور یاماها

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت یاماها را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
گرند فیلانواسکوتر9975
کیوبکساسکوتر9993
R25ریس98175
XSR-155استریت98150
MT25استریت اسپرت98190
آیروکس 150اسکوتر97105
NMAXاسکوتر9985

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور وسپا

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت وسپا را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدلکلاسسالقیمت
946 (رد)*اسکوتر98350
اس ایکس ال 150اسکوتر9864
جی تی اس 250اسکوتر98250
جی تی وی 300اسکوتر98290
اسپرینت 150اسکوتر98170
پریماورا 150اسکوتر98165

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
1 نظر
  1. […] است که موتورسیکلت‌های انژکتوری به جای کاربراتوری به بازار آمده‌اند و […]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.