مرور برچسب

ابراهیم کاظمی مومن سرایی

لزوم ورود وزارت صمت به موضوع مناسب سازی خودرو معلولان

قطعه نیوز: ابراهیم کاظمی مومن سرایی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور اظهار کرد: در خصوص مناسب سازی خودرو برای افراد دارای معلولیت دو موضوع مطرح است؛ خودروها مناسب شود یا خیر؟ و اینکه متولی خودرو مناسب سازی شده چه کسی